توضیحات

نور همگن در ترکیب با دما و رطوبت ثابت برای رشد ایده آل گیاهان وسایر ارگانیسم ها ضروری است. چمبر پرورش گیاه دایهان شرایط ایده آل برای کشت را با ایجاد نور و دمای مناسب و قابل تنظیم فراهم می کند.

داخلی۴۰۳۲) ۰۲۱۶۶۹۱۹۱۵۱)

۰۹۳۶۶۷۸۰۲۷۸      مدنی