توضیحات

سیستم تصویر برداری ژلی (gel documentation system) تجهیزاتی هستند که به صورت گسترده در آزمایشگاه های زیست شناسی مولکولی استفاده می شوند. از این دستگاه ها برای تصویر برداری و تهیه اطلاعات از نوکلوئیک اسید ها و پروتئین هایی که به صورت معلق در ژل پلی آکریل آمید و ژل آگار قرار دارند، استفاده می شود.

 

این محصولات شرکت دایهان در سه نوع موجود است:

  • سیستم تصویر برداری ژلی پرتابل (portable gel documentation system)
  • سیستم تصویر برداری ژلی یکپارچه (unified gel documentation system)
  • ترانسیلومیناتور ماوراء بنفش (UV Transsiluminator)

داخلی۴۰۳۲) ۰۲۱۶۶۹۱۹۱۵۱)

۰۹۳۶۶۷۸۰۲۷۸     مدنی