معرفی اجمالی محصول

سدیم دودسیل بنزن سولفونات یکی از سورفاکتانت های آنیونیک از دسته سولفونات ها می باشد.
این محصول با pH خنثی برای استفاده های حساس، ایده آل و آماده به مصرف می باشد.

ویژگی های فیزیکوشیمیایی سدیم دودسیل بنزن سولفونات

ظاهر —————————– خمیر زرد روشن
درصد خلوص —————— 51.0-49.0
درصد روغن آزاد ————– 1.0% ماکزیمم
درصد سدیم سولفات ——– 2.0% ماکزیمم
pH محلول 1% ————— 9.0-7.0

 

توضیحات

سدیم دودسیل بنزن سولفونات یکی از سورفاکتانت های آنیونیک از دسته سولفونات ها می باشد.
این محصول با pHH خنثی برای استفاده های حساس، ایده آل و آماده به مصرف می باشد.

ویژگی های فیزیکوشیمیایی سدیم دودسیل بنزن سولفونات

ظاهر —————————– خمیر زرد روشن
درصد خلوص —————— ۵۱٫۰-۴۹٫۰
درصد روغن آزاد ————– ۱٫۰% ماکزیمم
درصد سدیم سولفات ——– ۲٫۰% ماکزیمم
pH محلول ۱% ————— ۹٫۰–۷٫۰

 

۰۲۱۶۶۹۱۹۱۵۱ (داخلی ۴۰۳۲)

۰۹۳۶۶۷۸۰۲۷۸     مدنی