توضیحات

انواع ترازوی آزمایشگاهی دایهان:

  •  ترازوی دیجیتال تجزیه ای،
  • ترازوی دیجیتال با دقت بالا
  • رطوبت سنج دیجیتال با عملکرد بالا

 

داخلی۴۰۳۲) ۰۲۱۶۶۹۱۹۱۵۱)

۰۹۳۶۶۷۸۰۲۷۸     مدنی