توضیحات

آب مقطر گیری (Water Distiller)

آب مقطر گیری شرکت فاطر الکترونیک در مدل های مختلف عرضه می شود:

 

6002 آب مقطر گیری (Water Distiller)

آب مقطر گیری مدل ۶۰۰۲

 

6002 آب مقطر گیری (Water Distiller)

مدل ۶۰۰۴

 

6002 آب مقطر گیری (Water Distiller)

مدل ۶۰۰۸

 

6002 آب مقطر گیری (Water Distiller)

مدل ۶۰۱۲

 

6002 آب مقطر گیری (Water Distiller)

مدل ۶۱۰۲

 

6002 آب مقطر گیری (Water Distiller)

مدل ۶۱۰۴

 

6002 آب مقطر گیری (Water Distiller)

مدل ۶۲۰۲

 

6002 آب مقطر گیری (Water Distiller)

مدل ۶۲۰۴

 

6002 آب مقطر گیری (Water Distiller)

مدل ۶۰۰۴G

 

 

6002 آب مقطر گیری (Water Distiller)

مدل ۶۱۰۸G

 

6002 آب مقطر گیری (Water Distiller)

مدل ۶۲۰۴G

 

داخلی۴۰۳۲) ۰۲۱۶۶۹۱۹۱۵۱)

۰۹۳۶۶۷۸۰۲۷۸       مدنی